Newsletter Podaj adres e-mail
aby otrzymywać informacje o promocjach i wyprzedażach.
tu jesteś:strona główna > regulamin

Portal daje możliwość pokazania oferty swojej Firmy, dotarcia do potencjanych Klientów, reklamowania Firmy w wybranych regionach i branżach, zależnie od zasięgu prowadzonej działalności. Użytkownicy potencjalni Klienci mają możliwość poznania ofert Firm swojego regionu, możliwość bezpłatnego otrzymywania informacji (w formie Newslettera) o promocjach i wyprzedażach.

Obecnie Portal obejmuje województwo małopolskie.


Regulamin dla Firm oraz Użytkowników obecnych na Portalu.

Usługa Portal Reklamowy dostępny pod adresem www.firma-regionu.pl świadczona jest przez firmę Robert Talaga wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Zembrzyce pod numerem 690
PESEL 72081513135 NIP 552-101-17-76 REGON 070942041
Zembrzyce 658 34-210 Zembrzyce

Inne wykonywane działalności:
Zakład Garbarski Zembrzyce 475B (firma rodzinna od 1972r.)
Skutery serwis sprzedaż części Zembrzyce 658 (od 2009r.)
tel. kontaktowy 508 304 800
email

DEFINICJE

Portal – usługa reklamy w internecie świadczona przez firmę Robert Talaga pod adresem www.firma-regionu.pl

Firma - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu. Użytkownik ma możliwość bezpłatnej rejestracji, konieczne jest posiadanie emaila. Zarejestrowany Użytkownik będzie otrzymywać niezapowiedziane emaile w formie Newslettera (zmiany Regulaminu, serwisy braranżowe, oferty, promocje, nowości, wyprzedaże, życzenia).

Mapa - mapa zapisana w postaci wektorowej wraz z towarzyszącymi jej danymi opisowymi.

Wizytówka Firmy - (prezentacja) daje możliwość szczegółowego opisu działalności firmy wklejania plików graficznych, zdjęć, (rozmiar w pixelach szerokość-300 wysokość-225 większe zostaną automatycznie zmniejszone po załadowaniu). Możliwość umieszczenia lokalizacji Firmy na Mapie. Możliwość umieszczania oferty i ogłoszeń ze zdjęciami (rozmiar w pixelach szerokość-640 wysokość-480 większe zostaną automatycznie zmniejszone po załadowaniu).Jeśli Firma prowadzi działalność w kilku branżach może zgłosić kilka Wizytówek, jednak do każdej wizytówki konieczny jest inny adres email. W przypadku posiadania strony Internetowej możliwość dodania linku.

Reklama - forma promocji Firmy (aby umieścić reklamę konieczne jest posiadanie wizytówki). Firma przesyła plik graficzny Reklamy lub zleca wykonanie Portalowi (rozmiar w pixelach szerokość-330 wysokość-187 )

Protokół Bezpieczeństwa SSL - Technologia Secure Sockets Layer (SSL) zapewnia bezpieczne przesyłanie informacji między komputerem a serwerem. Jest to realizowane poprzez zaawansowane szyfrowanie danych odpowiednim kluczem. Dzięki temu wszystkie hasła i dane prywatne są poufne. Ponadto SSL gwarantuje integralność danych. Oznacza to, że nie zostaną one zmienione w trakcie przesyłania.

Kliknięcie – wejście Użytkownika na Wizytówkę Firmy odnotowane przez licznik.


I.ZASADY OGÓLNE.

Portal działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin określa zasady zamieszczania przez Firmy informacji na Portalu o prowadzonej przez nie działalności gospodarczej oraz ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu przez Użytkowników. Każda Firma i Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Korzystając z Portalu Firma i Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1. Zarejestrowanie Firmy na Portalu polega na utworzeniu konta za pomocą formularza znajdującego się pod adresem http://www.firma-regionu.pl/firma/dodaj.html . Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i skutkuje zawarciem umowy. Może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL. Zarejestrowanie jako Użytkownik polega na utworzeniu konta za pomocą Newslettera. Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, oznacza zgodę Użytkownika na otrzymywanie niezapowiedzianych e-maili reklamowych (zmiany Regulaminu, serwisy baranżowe, oferty, promocje, nowości, wyprzedaże, życzenia).

2. Aby umieścić Wizytówkę Firmy i mieć dostęp do późniejszej jej edycji konieczne jest posiadanie emaila. Jeśli Firma prowadzi działalność w kilku branżach do każdej umieszczonej Wizytówki konieczne jest posiadanie innego emaila. Aby umieścić Reklamy konieczne jest posiadanie Wizytówki

3. Akceptując niniejszy Regulamin osoba zgłaszająca Firmę oświadcza, że jest upoważniona do jej reprezentowania.

4. Jeżeli w trakcie korzystania z usług Portalu dane adresowe, osobowe lub inne dane Firmy ulegną zmianie, Firma zobowiązana jest do ich aktualizacji. Aktualizacji danych dokonuje osoba, która zgłosiła Firmę po zalogowaniu się na konto.

5. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują Portalowi.

6. Postanowienie punktu powyższego nie uchybia prawom autorskim Firmy do wprowadzonych do bazy Portalu danych.

7. Firma oświadcza jednocześnie, że wszelkie wprowadzone przez nią do Portalu dane nie naruszają praw osób trzecich. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Portalowi związanymi z bezprawnym charakterem tych danych, Firma zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie Portal poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami.

8. Firma wyraża niniejszym zgodę na edycję przez Portal materiałów i danych wprowadzonych przez nią do portalu, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania portalu. Zamieszczane opisy powinny być napisane w języku polskim i poprawne pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym.

9. Portal nie zapoznaje się przed publikacją na stronach Portalu z każdą prezentacją lub wpisem, jednakże w razie zapoznania się z ich treścią, zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji niespełniających wymogów zawartych w puncie 8.

10. Firma akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację jej danych, znaków graficznych oraz wprowadzonych przez nią treści, zdjęć i plików graficznych, na łamach Portalu.

11. Firma wyraża zgodę na umieszczanie przez Portal w dowolnym miejscu Portalu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług Firm i podmiotów współpracujących z Portalem.

12. Akceptując Regulamin Firma wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jej danych zebranych w sposób opisany w punkcie 1. w celu realizacji umowy przez Portal. Jednocześnie Firma oświadcza, że została poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych zebranych w sposób opisany w punkcie 1 oraz ich poprawiania.


II.OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI.

1. Firma rejestrując się na Portalu ponosi wszelką odpowiedzialność za treści zawarte we wpisie, prezentacji i zamieszczonych plikach graficznych i zdjęciach w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami, normami moralnymi, etycznymi oraz niniejszym Regulaminem.

2. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane na Portalu, a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta, powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd Klientów.

3. W sytuacji, gdy Portal uzyska informację o naruszeniu przez Firmę postanowień punktów powyższych, Portal upoważniony jest w każdym czasie do edycji Wizytówki Firmy. W szczególnych przypadkach do usunięcia wpisów Wizytówki a Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.

4. Zabrania się dodawania Firmy do nieodpowiedniego działu Portalu niezwiązanego z profilem jej działalności. Portal zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Firmy, do przeniesienia Wizytówki.

5. Zabrania się umieszczania zdjęć osób bez ich pisemnej zgody na prezentację.

6. Zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nieprzeznaczonymi, sprzecznymi z prawem i zasadami moralnymi oraz zamieszczania plików graficznych niemających bezpośredniego związku z Firmą i jej ofertą pod rygorem usunięcia wpisu lub prezentacji z portalu bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Firmy. Na umieszczone Mapy wymagana jest zgoda Właściciela Mapy, nie dotyczy to Map bezpłatnych.

7. Zabrania się zamieszczania przez Firmę adresów www i odnośników prowadzących do stron internetowych niebędących serwisami Portalu lub Firmy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Portal zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym Firmy, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Firmy.
Zamieszczenie adresu www lub odnośnika dozwolone jest w pozycji formularza "Strona www" znajdującego się pod adresem http://www.firma-regionu.pl/firma/dodaj.html lub podczas edycji Wizytówki.

8. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Firmy za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Firmę przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa z zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału Portalu.

9. Portal nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Firmę w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Sytuacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy także odmowy dostarczenia Klientowi towaru przez Firmę oraz odmowy wykonania usług.

10. Portal nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Firmą a jej Klientami. Wszelkie nieporozumienia strony rozwiązują między sobą bez angażowania Portalu w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.

11. Portal nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.

12. Zakazane jest dostarczanie przez Firmy do Portalu wszelkich treści o charakterze bezprawnym, nieetycznym i sprzecznym z normami moralnymi.

13. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Portalu , w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek lub dobre imię Portalu . W przypadku takiego postępowania po stronie Firmy lub Użytkownika, Portal zastrzega sobie prawo do usunięcia Wizytówki i Reklam Firmy z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.

14. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.


III. KOSZTY, OPCJE I SPOSOBY REJESTROWANIA FIRM NA PORTALU.

Aby umieścić Wizytówkę Firmy i mieć dostęp do późniejszej jej edycji konieczne jest posiadanie emaila. Jeśli firma prowadzi działalność w kilku branżach do każdej umieszczonej wizytówki konieczne jest posiadanie innego emaila. Aby umieścić reklamy konieczne jest posiadanie wizytówki.

1. Zgłoszenie Firmy do katalogu następuje poprzez wypełnienie formularza Dodaj Firmę znajdującego się pod adresem http://www.firma-regionu.pl/firma/dodaj.html. Firma zgłaszana jest bez zobowiązań, do czasu uzgodnienia warunków.

2. Do czasu weryfikacji i zatwierdzenia danych przez administratora Wizytówka nie będzie wyświetlana.

3. Płatności za korzystanie z Prezentacji Wizytówki i Reklam będą dokonywane z góry.

4. Płatność - gotówką lub przelewem.

5. Ceny za korzystanie z Portalu negocjowane są indywidualnie. Firma upoważnia Portal do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

6. Firma płaci za czas prezentacji, niezapłacona faktura skutkuje rozwiązaniem umowy i usunięciem z portalu Wizytówki Firmy lub nieopłaconych Reklam.

7. Portal zastrzega sobie prawo odmowy umieszczenia Wizytówki i Reklam Firmy we wskazanym miejscu bez podania powodu.

8 .W przypadku wielokrotnego łamania Regulaminu Portal zastrzega sobie prawo zdjęcia umieszczonej Wizytówki i Reklam Firmy, bez zwrotu kosztów.

9. Firma ma w każdej chwili prawo do rezygnacji z prezentacji Wizytówki i Reklam bez podania powodu, Portal nie zwraca w takim wypadku kosztów.

10. Rejestracja Użytkowników w formie Newslettera jest bezpłatna. W każdej chwili Użytkownik ma możliwość zrezygnować wypisując się z Newslettera.


IV. PORTAL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA:

1. Poprawność i aktualność danych zawartych w bazach danych, na Mapach wykorzystywanych przez Firmy w Wizytówce, za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów oraz za zawartość Map.

2. Decyzje lub działania jakie Użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych w Portalu.

3. Niewłaściwe i nie zawinione przez Portal działanie mechanizmów Portalu.

4. Dane, pliki graficzne i zdjęcia publikowane w Wizytówkach i Reklamach.

5. Bezprawne umieszczanie płatnych Map bez zgody Właściciela.

6. Bezprawne umieszczanie zdjęć osób bez posiadania ich pisemnej zgody na prezentację.

7. Portal nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Firmę i Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

8. Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Firmę i Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Firmy i Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Firmy i Użytkownika wirusami.

Portal nie gwarantuje stałych lub najwyższych pozycji wpisu lub prezentacji w katalogu, wewnętrznych wynikach wyszukiwania oraz wyszukiwarkach internetowych przez cały czas obowiązywania umowy. Zmienność pozycji wynika w szczególności z konkurencyjności wybranych przez Firmę słów opisu działalności firmy, także możliwości kupienia lepszej pozycji Wizytówki przez pozostałe firmy.
Portal ma prawo do zawieszenia działania Portalu z powodu istotnych przyczyn technicznych w dowolnym momencie.


V. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

1. Przyjęty w na stronach Portalu wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

2. Portal zawiera chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, programy informatyczne i materiały multimedialne.

3. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

4. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych lub bazach danych.

5. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu w całości lub części, w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Portalu, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6. Firmy udostępniające na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Firmy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, bez zgody uprawnionych podmiotów.

7. Firmy udostępniające na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Portalowi niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.


VI. REKLAMACJE.

Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną na adres
Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania zgłoszenia przez Portal . W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może ulec wydłużeniu. O tej sytuacji Firma zostanie poinformowana drogą elektroniczną.
Portal nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Firmy i Użytkowników Zarejestrowanych. Firma i Użytkownik Zarejestrowany zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem email w trakcie korespondencji z Portalem.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Firmą a Portalem zastosowanie mają przepisy prawa Polskiego.
Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez Właściciela Portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej Portalu. O każdej zmianie regulaminu Firma i Zarejestrowany Użytkownik zostaną powiadomieni wcześniej emailem, brak odpowiedzi na email oznacza akceptację zmian w regulaminie. Korzystanie przez Firmę i Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
Regulamin dostępny na stronie Portalu pod adresem http://www.firma-regionu.pl/regulamin.html W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Firma powinna usunąć swoje wizytówki i reklamy, Portal w tym przypadku nie zwraca kosztów niewykorzystanych kliknięć i czasu prezentacji, Użytkownik powinien usunąć konto i powstrzymać się od korzystania z Portalu.
Firma i Użytkownik oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem kierować na adres:

Wszelkie informacje o naruszeniach przez Firmy i Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: .

Do korzystania z usługi konieczne jest posiadanie komputera klasy PC z dostępem do Internetu, wyposażonego z przeglądarkę internetową. Zaleca się stosowanie programów antywirusowych.

Data obowiązywania: od 15 maja 2010r.


POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy oraz przetwarzamy Twoje dane osobowe.\

Formularze zgłoszeniowe wypełniane przez Przedstawicieli Firm w trakcie rejestracji i logowania do naszych zasobów realizowany jest za pomocą Bezpiecznego Protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą Firmę i Zarejestrowanego Użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek zmiany nie wpływają na podstawową zasadę Portal nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych przedstawicieli Firm i Użytkowników korzystających z usługi.

Ujawnienie danych osobowych Przedstawiciela Firmy czy Zarejestrowanego Użytkownika może nastąpić:
  - na mocy decyzji uprawnionego przepisami prawa organu,
  - w celu ochrony praw przysługujących Portalowi, Firmie i Użytkownikowi

W czasie korzystania z Portalu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane o które będziesz proszony to w większości przypadków imię nazwisko adres email nr telefonu. Portal zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Portal rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do działalności Portalu, jego usług zmian regulaminu i cennika, serwisów branżowych, publikacji elektronicznych, usług, produktów, zmian wewnętrznych, promocji, niekomercyjnych listów (np. życzenia) Użytkownik Zarejestrowany zgadza się na otrzymywanie niezapowiedzianych emaili w formie Newslettera (zmian Regulaminu, serwisy branżowe, oferty, promocje, nowości, wyprzedaże, życzenia).

Przedstawiciel Firmy i Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Polityka Prywatności może być zmieniona przez Portal w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania na stronie internetowej Portalu. O każdej zmianie regulaminu Firma i Użytkownik zostaną powiadomieni wcześniej emailem, brak odpowiedzi na email oznacza akceptację zmian w Polityce Prywatności. Korzystanie przez Firmę i Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian w Polityce Prywatności oznacza ich akceptację.

W przypadku braku akceptacji zmian w Polityce Prywatności, Firma powinna usunąć swoje Wizytówki i Reklamy, Portal w tym przypadku nie zwraca kosztów niewykorzystanych Kliknięć i czasu prezentacji, Użytkownik powinien usunąć konto i powstrzymać się od korzystania z Portalu.
Firma i Użytkownik oświadcza, iż zapoznała się z Polityką Prywatności i akceptuje ją w całości.

Data obowiązywania: od 15 maja 2010r.

Dodaj Firmę Cennik